STATUT
STOWARZYSZENIA EDUKACJI MEDIALNEJ I FILMOWEJ
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393 tekst jednolity) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piła.
§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Piły oraz województwa wielkopolskiego.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz medialnych.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1) organizowanie działań artystycznych i edukacyjnych w tym: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów, spotkań, sympozjów, plenerów, pikników, targów, imprez kulturalnych i szkoleń,
2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
3) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
4) produkcja filmowa i telewizyjna,
5) wspieranie działań proekologicznych, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
6) wspieranie finansowe i pozafinansowe osób fizycznych oraz prawnych, w tym fundowanie stypendiów i wspieranie osób wykazujących zdolności w działalności medialnej,
7) wspieranie, promocji i organizowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
8) wspieranie własnych członków,
9) prowadzenie i wspieranie działań propagujących równouprawnienie i tolerancję, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej,
10) współpracę i współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, administracją publiczną, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
Rozdział III. Działalność gospodarcza
§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Dochody z działalności gospodarczej, jeśli Stowarzyszenie ją prowadzi, służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) PKD 58.11.Z – wydawanie książek,
2) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
3) PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
4) PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
5) PKD 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
6) PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
7) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych.
8) PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
9) PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
11) PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
12) PKD 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
13) PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
14) PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
15) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16) PKD 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
17) PKD 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
18) PKD 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,
19) PKD 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
20) PKD 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.
Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia
§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
§12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenie,
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
§15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek.
§16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem uczestniczenia w walnych zebraniach członków. Są zwolnieni ze składek członkowskich.
§17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział V. Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§19

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia wynosi 3 lata.
§21

Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1) z własnej inicjatywy Zarządu,
2) na żądaniu członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w określonym statutowo terminie prawo do jego zwołania ma Komisja Rewizyjna. Przepisy dotyczące zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: finansowych, merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu swego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§23

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich pobierania.
§25

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli na działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego komisji.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje za pomocą uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań finansowych,
3) składania sprawozdań zna Walnym Zebraniu Członków,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
7) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział VI. Sposoby uzyskiwania środków finansowych i gospodarka finansowa
§27

Źródłami przychodów Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki pochodzące ze zbiórek i ofiarności publicznej,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4) dochody z własnej działalności,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Rozdział VII. Sposób reprezentacji
§28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu wraz z Prezesem Zarządu działający łącznie.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§30

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą z dnia 9 października 2015 roku.
Podpisano:
członkowie komitety założycielskiego